อบรม Data Engineering and Big Data Analytics

3 กันยายน 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดอบรม Data Engineering and Big Data Analytics ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสายวิชาการที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว วันที่ 1-5 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-304 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา