ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ERP

1 กรกฎาคม 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ หัวหน้างาน คุณโซฟีนา ลาแม็ง ได้เชิญทีมงานพัฒนาระบบ ERP เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ERP และรายงานปัญหา/อุปสรรค์ในการดำเนินงาน ดังกล่าว ในรอบ 3 เดือนที่ผ่าน ณ ห้องประชุมสำนักงาน 506 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาAnalytics No data