ประชุมชี้แจง : เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายใต้กิจกรรม "ประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ครั้งที่ 4

8 พฤษภาคม 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

7 พ.ค. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใต้กิจกรรม "ประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ครั้งที่ 4 งบประมาณ 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานให้มีความเป็นทันสมัยและปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คนAnalytics No data