ประชุมชี้แจง : การขับเคลื่อนเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20 มีนาคม 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการฯ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้มีการจัดประชุมการขับเคลื่อนเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
20 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-601 อาคารเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงนโยบายในการขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นทันสมัย และได้เสนอให้มีการจัดทำโครงการกิจกรรม "การประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ" โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน โดยมีตัวแทนบุคลากรส่วนราชการ ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ, ผู้กำกับเว็บไซต์ระดับหลักสูตร, เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ระดับหลักสูตร และผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ระดับสำนักงาน, กอง, ศูนย์, สถาบัน และหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง "การดำเนินงานขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงาน ในรอบ  2/2562" และ "มอบเกียรติบัตรเว็บไซต์หลักสูตรผ่านเกณฑ์ประเมิน รอบ 1/2562" ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 71 คนAnalytics No data