ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

28 กุมภาพันธ์ 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานตามตัวชี้วัดในรอบการประเมิน 1/2562
ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 Analytics No data