อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดด้วยโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

31 มีนาคม 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ (31 มี.ค.-2 เม.ย. 61) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดด้วยโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เป็นวิทยากร มีบุคลากรจากส่วนราชการภายในคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 Analytics No data