ภาพกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

7 มีนาคม 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 31 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา