ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สรุปรายงานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1

สรุปรายงานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “โครงสร้างข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานของเว็บไซต์หน่วยงาน
(ผ่านเกณฑ์ 75 %)" ครั้งที่ 1 รอบเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด