อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document

4 กันยายน 2560 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดการอบรมให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีการแยกออกเป็นจำนวน 5 รุ่น มีจำนวนทั้งสื้น 182 คน สำหรับบุคลากรส่วนราชการที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้วันและเวลาที่กำหนด จึงมีการกำหนดอบรม วันที่ 5 กันยายน 2560 จำนวน 2 รอบ รอบเข้าเวลา 09.00-12.00 และรอบบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 605 และวันที่ 6 กันยายน 2560 สำหรับบุคลากรงานสารบรรณกลางส่วนราชการเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว