เจ้าหน้าที่ศุนย์คอมฯเข้าร่วมอบรมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

4 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 24 ส.ค.60 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยากร สำหรับการจัดอบรมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมและฟังบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การป้องกันหรือการแก้ไขปัยหาเมื่อมีการโจรกรรมทางข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต