ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบใหม่

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศุนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ระบบใหม่ ในระหว่าง วันที่ 28-31 สิงหาคม และ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ให้ตรวจสอบชื่อหน่วยงาน วัน-เวลาการอบรมได้ที่ Click..ตารางการอบรม
>> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ห้อง 25-502 อาคาร 25 โทรศัพท์ภายใน 22300

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด