ประกันคุณภาพ SAR ศูนย์คอมพิวเตอร์

31 กรกฎาคม 2560 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.60 คณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพ SAR ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ โดยมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 คน จากส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา