ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประกันคุณภาพ SAR ศูนย์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.60 คณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพ SAR ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ โดยมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 คน จากส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่