อบรมการใช้งาน Google Apps for Education ให้กับบุคลากรสหกร์ออมทรัพย์ครูยะลา

31 กรกฎาคม 2560 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29-30 ก.ค.60 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education ให้กับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งมีการแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มคณะกรรมการตรวจสอบ และกลุ่มคณะกรรมการผู้บริหาร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา