เชิญบุคลากรรับผิดชอบเว็บไซต์ประจำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและอบรมการใช้งาน Google Scholar

12 กรกฎาคม 2560 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบุคลากรที่มีรายชื่อ (ดังเอกสารแนบ) เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมข้อมูลเว็บไซต์ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย โดยมีกำหนดการในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 จำนวน 2 รุ่น (รอบเช้ารุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. / รอบบ่ายรุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 605  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด