ศูนย์คอมพิวเตอร์ประชุมติดตามผลงานประกันคุณภาพภายใน (SAR)

6 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

6ก.ค.60 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธาน และมีบุคลากรของศูนย์คอมพิวเอตร์เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในแต่ละตัวชี้วัดของการประเมินประกันคุณภาพภายใน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามหน้าที่และความถนัดที่ได้รับผิดชอบตามสายงาน