ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ระดับงาน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่งมีจะการประกาศผลการดำเนินงานภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ในการประกวดเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้

1. เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
2. รายละเอียดการนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ : เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ประจำหน่วยงาน หรือติดต่อได้ที่คุณฟาติน สะนิ 22300