ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ไทย อังกฤษ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์