ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์