บริการเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

26 เมษายน 2560 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยมอบหมายศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการบริการเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS) ให้หน่วยงานที่ยังไม่มีเว็บไซต์ หรือต้องการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน สามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาติน สะนิ โทรภายใน 22300 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด