อบรมใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9 มีนาคม 2563 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU ในกิจกรรม การอบรมใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในประเด็นการใช้บันทึกข้อความ การสร้างนัดหมาย การสร้างเส้นทางหน่วยงาน และการสร้างแบบใบลา วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา