ลงพื้นที่ส่วนราชการเพื่อส่งเสริมและแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-DocYRU

24 กุมภาพันธ์ 2563 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการลงพื้นที่ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมและแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-DocYRU ให้กับสารบรรณกลางหน่วยงาน ในโมดูลการสร้างหนังสือบันทึกข้อความ หนังสือแบบใบลา นัดหมาย การสร้างเส้นทางหน่วยงาน รักษาราชการแทน และตู้เอกสารจัดเก็บ เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ 2. ความประทับใจในการใช้งานระบบ และ 3. สิ่งที่คาดหวังการใช้งาน