ประชุมการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ edocyru

15 พฤศจิกายน 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 เวลา 09.00-10.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการเชิญบุคลากรของหน่วยงานส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ edocyru ระบบบุคลากร HRM และระบบอีเมล email.yru.ac.th โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 คน