กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ

25 เมษายน 2562 (ฟาติน สะนิ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ..


ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศการให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2 ประกาศข้อปฏิบัติการระบบศูนย์ข่าวออนไลน์ 
3 แนวปฏิบัติการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Learning Center : CLC) 
4 แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรองค์กร ERP 
5 ประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7 แนวปฏิบัติการงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)
9 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ Google Apps for Education 
10 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน

คำสั่ง

1. คำสั่ง ที่ 75-60 แต่งตั้งคณะกรรมการ KM ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. คำสั่ง ที่ 4-61 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแป่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้
3. คำสั่ง ที่ 5440/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับและผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (นำร่อง) ระดับหลักสูตร
4. คำสั่ง ที่ 5435/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับและผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยระดับหลักสุตร
5. คำสั่ง ที่ 2649-61 คณะกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษระดับหลักสูตรฯ