โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2562

4 กุมภาพันธ์ 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.  โครงการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ด้วย weebly วันที่ 9-10 ก.พ. 2562 2. โครงการออกแบบและจัดทำ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย PowerPoint และ Piktochart วันที่ 23-24 ก.พ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาท) ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุลี สุวรรณเรือง โทร. 073-299603, 080-7039910 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมอบรม >> คลิกดาวน์โหลดแบบตอบรับ / แบบฟอร์มตอบรับออนไลน์ 

รายละเอียดการอบรม

1. ตารางการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ด้วย weebly
2. ตารางอบรมออกแบบและจัดทำ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย PowerPoint และ Piktochart 

 

Analytics No data