อบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20 พฤศจิกายน 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS) ปี 2561 โดยมีบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีคุณฟาติน สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ Analytics No data