ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562

3 ตุลาคม 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61 ทางศูนย์คอมิพวเตอร์ ได้มีการเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา