ประชุมการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8 มิถุนายน 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญบุคลากรส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เรื่อง การสร้างมาตรฐาน/โครงสร้างเว็บไซต์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และการขับเคลื่อน webometric การจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีการดำเนินงานกิจกรรม มีดังนี้ 1. การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ระดับคณะและหลักสูตร 2. กิจกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. การขับเคลื่อนบุคลากรลงทะเบียนการใช้งาน Google Scholar 4. ระบบคลังปัญญาและโครงการพระราชดำริ โดยมีเข้าร่วมทั้งสิ้น 35 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศAnalytics No data