ประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2560

20 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 15 ธันวาคม 60 ณ ห้องประชุมกะมูดู ห้อง 25-509 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อชี้แจงและข้อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยมี ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธาน และบุคลากรศุนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมีข้อปรึกษาหลายๆเรื่อง เช่น การดำเนินการตามนโยบายจากอำนวยการสำนักวิทยบริการการเตรียมความพร้อมรองรับประกันคุณภาพการศึกษา 2560 ของสำนักวิทยบริการฯ การดำเนินการโครงการต่างๆ การจัดทำตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ 1/2561 การเตรียมงานการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำ KM ของศูนย์คอมพิวเตอร์ การบูรณาการการศึกษา การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นต้น