ผู้ดูแลเว็บไซต์

4 ตุลาคม 2560 (ฟาติน สะนิ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสาวฟาติน สะนิ (22300)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สังกัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : fatin.s@yru.ac.th

--------------------------------------------

Analytics No data