ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุ (inventory)

ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุ (inventory)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด