คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS)

14 กันยายน 2559 (ฟาติน สะนิ) คู่มือการใช้งาน

ประกาศแนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมือ
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ CMS ของหน่วยงานให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS
-----------------------------------------------------------------
- รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทย (ระดับหลักสูตร)
- รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทย (ระดับคณะ)
- รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทย (ระดับงาน)
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน (ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบันและหน่วยงานในกำกับ)
- รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (ระดับหลักสูตร)

----------------------------------------------------------------------
- กรอบงานแต่ละบทบาทของการดำเนินงาน (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท./คณะ)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด