ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา