แผนแม่บทไอซีที

1 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) แผนปฏิบัติราชการ

แผนแม่บทไอซีที


ลำดับ แผนแม่บทไอซีที
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557-2561 ( ฉบับร่าง )
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559

 


จัดทำโดย : นางสาวฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อีเมล : fatin.s@yru.ac.th

Analytics No data