กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

1 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) คลังเอกสาร

ประกาศ..


ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศการให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2 ประกาศข้อปฏิบัติการระบบศูนย์ข่าวออนไลน์ 
3 แนวปฏิบัติการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Learning Center : CLC) 
4 แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรองค์กร ERP 
5 ประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7 แนวปฏิบัติการงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)