นำเสนอ SHAREPOINT

28 สิงหาคม 2555 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการนำเสนอโครงการนำโปรแกรม Microsoft Windows SharePoint มาช่วยในการบริหารจัดการงานเอกสารภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.นิรันเกียรดิ์  ลิ่วคุณูปการ เป็นประธาน ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และวิทยากร นางสาวฟาติน สะนิ รักษาการหัวหน้างานบริการ ฝึกอบรม และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร นายซุลกีฟลี นาแว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอการใช้ระบบ SharePoint ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการนำมาใช้ในการมอบหมายงาน สั่งการ ติดตามงานและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานนั้น เพื่อให้การมอบหมายงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานนำเสนอโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกใช้ข้อมูล เอกสาร และแอพพลิเคชั่น รวมถึงการค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กัน การกระจายความรู้ให้กับผู้ใช้ทั่วทั้งองค์กร ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และกระบวนการดำเนินเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยระบบแจ้งเตือนไปยังผู้รับข่าวสาร มีจำนวนผู้เข้ารับฟังการนำเสนอระบบ SharePoint ทั้งสิ้น 30 คน