จัดประชุมแจ้งปัญหาการผลิตบทเรียน e-learning

10 ตุลาคม 2555 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ศุนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม
ครั้งที่ 2 เรื่อง "สรุปปํญหาในการผลิตบทเรียน e-learning" ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20-405
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  จำนวน 8 คน