ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

แบบฟอร์มขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (ระบบ ERP)