ข่าวประชาสัมพันธ์ ( ผลการค้นหา 125 รายการ )

   แสดง 1 ถึง 4 จาก 125 ผลลัพธ์
  • สอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 4/2563

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดแนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   06 ม.ค. 2564 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน "กิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ุดี (Digital)"

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (Digital) โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นกิจกรรมการสอบแข่งขันสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรร

   17 ธ.ค. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
  • การสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 3/2563

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดแนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   16 ธ.ค. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
  • การสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 2/2563

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดแนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   02 ธ.ค. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)