ผู้บริหาร

25 เมษายน 2562 (ฟาติน สะนิ) เกี่ยวกับหน่วยงาน


(อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


(อาจารย์อุบล  ตันสม)
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ


(อาจารย์จารุณี  การี)
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

(อาจารย์ ดร.นโรดม  กิตติเดชานุภาพ)
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ