บุคลากร

นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : graitapon.t@yru.ac.th


นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22203)

อีเมล์ : nirusduddin.m@yru.ac.th


นายซุลกีฟลี นาแว
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22403)

อีเมล์ : sulkiflee.n@yru.ac.th


นายธรรมนาท คงมณี
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : thummanat.k@yru.ac.th


นายอนาฟี อับดุลย์กาเดร์
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22406)

อีเมล์ : anafee.a@yru.ac.th


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หนง.บริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22000)

อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : chulee.p@yru.ac.th


นายอัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : aslam.l@yru.ac.th