บุคลากร

นางสาวศุภางค์ อุลมัย
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22204)

อีเมล์ : [email protected]


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หนง.บริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : [email protected]