บุคลากร

นายมูฮามะ มะสง
(หัวหน้างานระบบเครือข่าย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : [email protected]


นางโซฟีนา ลาเม็ง
(รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : [email protected]


นายธนภัทร นาคิน
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23201)

อีเมล์ : [email protected]


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หนง.บริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22202)

อีเมล์ : [email protected]


นายวินัย แคสนั่น
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : [email protected]


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22404)

อีเมล์ : [email protected]


นายอามีร หะรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : [email protected]