ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมงานระบบเครือข่าย ครั้งที่ 10/2562

    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ 2562) และร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการ

Video

ปฏิทินศูนย์คอมพิวเตอร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Analytics No data