ข่าวกิจกรรม

  • อบรมการตัดต่อวิดีโอให้แก่ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ 2562

    4 มี.ค. 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro  อาจารย์ ดร.นโรงดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท

ปฏิทินศูนย์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่องค์ความรู้ KM-YRU

รางวัลเกียรติคุณ

 

องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลงานที่ได้รับรางวัล