ข่าวกิจกรรม

  • สำนักวิทยบริการ ฯ มรย. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ MOOC กับ ม.อ.

    เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 62 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายธนภัทร นาคิน รักษาการหัวหน้างานเทคโน

Video

ปฏิทินศูนย์คอมพิวเตอร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Analytics No data