ประชุมงานระบบเครือข่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

21 เมษายน 2564 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อรับทราบการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในรอบปีงบประมาณ 64 / 1 และกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 64 / 2 เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คุณมูฮามะ มะสง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ได้มอบหมายงานให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอมนี้