ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ ร่วมประชุมกับทีมงานระบบเครือข่าย

24 กุมภาพันธ์ 2563 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมกับทีมงานระบบเครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางของ Green IT สู่ความเป็น Green University และนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data Privacy