ประชุมงานระบบเครือข่าย ครั้งที่ 02/2563

21 กุมภาพันธ์ 2563 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดของการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คุณมูฮามะ มะสง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ได้ติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบ และใช้ Power BI ในการดึงข้อมูลมาทำการประมวลผล ซึ่งสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงาน การการให้บริการของทีมงานทั้งหมด