ประชุมงานเครือข่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2562

10 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันที่ 10  กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมหารือ เรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานระบบเครือข่าย ประจำปี 2562 และภารกิจของงานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป