เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)

14 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi) แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone, Table, etc.) ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) และพื้นที่ที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย  การให้บริการ SSID สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ได้กำหนดชื่อของช่องสัญญาณ (SSID) ดังนี้
YRU-WiFi    คู่มือการใช้งาน
YRU-802.1X  คู่มือการใช้งาน 
YRU-WiFi(True)    คู่มือการใช้งาน  ยกเลิกการให้บริการ
YRU-802.1X(True)  คู่มือการใช้งาน  ยกเลิกการให้บริการ
YRU-WiFi(AIS)   ยกเลิกการให้บริการ

โดยจะมีความเร็วสูงสุด 1000 Mbps (ตามแต่ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 802.11a, b, g, n, ac)

*** ซึ่งชื่อสัญญาณ (SSID) ที่มีชื่อบริษัทอื่นนั้นหมายถึง เป็นสัญญาณที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย แต่ใช้งานบนอุปกรณ์กระจายสัญญาณของแต่ละบริษัท เช่น

YRU-WiFi(AIS)   คือ เป็นการให้บริการ YRU-WiFi โดยใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณของบริษัท AIS
YRU-WiFi(True)   คือ เป็นการให้บริการ YRU-WiFi โดยใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณของบริษัท True

พื้นที่ให้บริการ YRU-WiFi

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

โทร :: 073299-676
ภายในโทร :: 22400
เมล [email protected]
หรือ ศูนย์ความช่วยเหลือด้าน ICT