ประชุมงานเครือข่าย ครั้งที่ 2/2560

24 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันนี้ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน