นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ เข้ามาศึกษาดูงานห้อง Data Center

28 มีนาคม 2560 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยการจัดการ เข้ามาศึกษาดูงานห้อง Data Center และร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 20 และ 22 มีนาคม 2560