การเชื่อมต่อ YRU-WiFi

8 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

แนวปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย YRU-WiFi

  1.  ผู้ใช้บริการต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  2.  ลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac Address) ผ่านระบบ Macregister 
       URL :: http://macregister.yru.ac.th  (เปิดได้เฉพาะในเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)  หรือ http://passport.yru.ac.th

  3.  การใช้งานสามารถเชื่อมต่อสัญญาณที่ให้บริการตามสิทธิการใช้งานได้ดังนี้

       YRU-WiFi
       YRU-802.1X 

  4.  ลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านระบบ YRU Authen ทุกครั้ง
  5.  หลังจากเลิกใช้งาน ให้ทำการ Logout ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันสิทธิของท่าน
  6.  กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
      One Stop Service โทร :: 073299636
      ICT HelpDesk  URL :: http://icthelpdesk.yru.ac.th