กิจกรรม ICT HelpDesk สัญจรครั้งที่ 6

22 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

งานระบบเครือข่าย จัดกิจกรรม ICT HelpDesk สัญจรครั้งที่ 6 ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีบริการให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานระบบ ICT ของ มรย. บริการซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา บริการรับลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac Address) สำหรับ YRU-WiFi กิจกรรมให้บริการระบบเครื่องแม่ข่าย และกิจกรรมอื่นๆ